4
3
01
01
01
01
01
02
ความหมายของประกันภัย

ความหมายของประกันภัย การประกันภัยไม่ได้หมายความว่าเป็นการประกันมิให้ภัยเกิดขึ้น แต่หมายถึงการที่ผู้รับ
ประกัน รับโอนภาระความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกัน โดยสัญญาว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ตามที่ตกลงกันไว้ ผู้รับประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนที่รับประกัน โดยผู้รับประกันจะได้รับเงินตอบ
แทนจำนวนหนึ่งเรียกว่า เบี้ยประกัน
การประกันวินาศภัย แบ่งเป็น
1. การประกันภัยรถยนต์ (รายละเอียด อยู่ด้านล่าง)
2. การประกันอัคคัภัย คุ้มครองความเสียหายขั้นพื้นฐาน อันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของ
แก๊สที่ใช้ในครัวเรือน สำหรับความเสียหายจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่น ภัยลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยน้ำท่วม
ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยแผ่นดินไหว ภัยจลาจลนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำ
อย่างป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยระเบิด เป็นต้น สามารถขยายการคุ้มครองได้โดยการชำระเบี้ยประกันภัย
สำหรับภัยเพิ่มพิเศษนั้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ภัยขนส่งสินค้าในประเทศ (INLAND INSURANCE)
รับประกันภัยสินค้าหรือทรัพย์สิน ในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดย
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งคือ รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ, รถเทรลเลอร์ เรือฉลอม เรือโป๊ะ และ
เครื่องบินพาณิชย์
- ภัยทางทะเล (CARGO INSURANCE)
รับประกันภัยสินค้าหรือทรัพย์สิน ในระหว่างการขนส่งจากผู้ขายในประเทศหนึ่งไปยังผู้ซื้อในอีกประเทศ
หนึ่ง โดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์
- ภัยตัวเรือ (HULL INSURANCE)
รับประกันภัยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทไม่มีเครื่องจักร
2. ประเภทที่มีเครื่องจักรหรือกำลังขับเคลื่อนเอง

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- การประกันภัยอิสรภาพ
- ประกันภัยสำหรับเงิน
- ประกันภัยโจรกรรม
- การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์
- การประกันภัยอุบัติเหตส่วนบุคคล
- การประกันสุขภาพ
- การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
- การประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
- การประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน
- การประกันภัยรับผิดต่อสาธารณะ