กิจกรรม TARO to school 2011
   
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ได้มีการจัด
กิจกรรม TARO To School 2011 Talk Show การสร้างวิสัยทัศน์นักเรียนไทย
โดย เว็บไซต์ www.eduzones.com ซึ่งนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยเนื้อหาหลักของ TALK SHOW ครั้งนี้เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ เรื่อง “เรียน มึน เฮ” มีเนื้อหาเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟัง
เกิดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา มุ่งเน้นให้เรียนอย่างมีเป้าหมาย ได้แก่ เรียนวิชาที่
ชอบ คือมุ่งเน้นในสิ่งที่ตนสนใจเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนวิชาชีพ คือ
พัฒนาความชอบเพื่อสร้างอาชีพได้ เรียนวิชาช่วย คือ มุ่งเน้นความสำคัญของ
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สาม และเรียนวิชาใช่ คือการปลูกฝังเพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับตนเอง มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีคุณธรรม